Kiemelt termékekKeresésElérhetőségBelépés / Regisztráció
Válasszon nyelvet:
  Szlovák   |  Magyar   |  Angol
Pénznem:
Bevásárlókocsi
kosárban 0 termék
Könyvek
Alsó tagozat
Antropológia
Biológia
CD-ROM
Emberismeret, etika
Ének-zene
Érettségi, felvételi
Európai Unió
Filmek
Filozófia
Fizika
Földrajz
Grafológia, írás- és rajzelemzés
Gyermek- és ifjúsági irodalom
Gyermek - és ifjúságvédelem
Gyógy- és fejlesztőpedagógia
Hangoskönyvek
Hely- és regionális történet
Idegennyelvű kiadványok
Informatika
Intézményvezetés
Ismeretterjesztő kiadványok felnőtteknek
Ismeretterjesztő kiadványok gyerekeknek
Játék, tánc, dráma
Jogi kiadványok
Kémia
Képzőművészet
Kézművesség
Kommunikáció, retorika
Könyvtár
Környezeti nevelés
Kötelező olvasmányok
Közgazdaságtan
Lexikonok
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Mesekönyvek
Művelődéstörténet
Művészet
Néprajz
Nyelvkönyvek
OKJ képzések tankönyvei
Oktatófilmek
Óvodapedagógia
Pályaválasztás, továbbtanulás
Pedagógia
Pszichológia
Rajz és vizuális kultúra
Romológia, romapedagógia
Szépirodalom
Színház
Szociális munka
Szociológia
Tankönyvek (Általános és középiskola)
Testnevelés és sport
Történelem, társadalomismeret
Útikönyvek, térképek
Vallás
Zene
Térképek, atlaszok
Szótárak
Ajándékkönyvek
Egyetemi tankönyvek
Taneszközök
Antikvárium
Rólunk
Hírek
Hogyan vásároljunk
Elérhetőség
GDPR
Keresés
Részletes keresés
 
Összes termék  >  Könyvek  >  Kémia
Biokémia mérnök szemmel


Sarkadi Livia


Témakör: Biokémia
ISBN 978-963-9664-67-8
350 oldal, A/4, fűzve


Ma­gyar­or­szá­gon a fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek­ben több mint 100 éve fo­lyik bio­ké­mi­ai jel­le­gű ok­ta­tás. A Bu­da­pes­ti Mű­sza­ki és Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Egye­tem Ve­gyész­mér­nö­ki és Bio­mér­nö­ki Karán is nagy ha­gyo­má­nya van a bio­ké­mia tan­tárgy ok­ta­tá­sá­nak. A 2005. szep­tem­be­ré­ben in­dult két­cik­lu­sú (B.​Sc., MSc.) kép­zés be­ve­ze­té­sé­vel fel­me­rült az igény a mér­nök­kép­zés­ben részt vevő hall­ga­tók egy­sé­ges szem­lé­le­tű bio­ké­mi­ai ok­ta­tá­sá­nak meg­ala­po­zá­sát szol­gá­ló tan­könyv iránt. Az utób­bi idők ta­pasz­ta­la­tai azt mu­tat­ták, hogy össze­fog­la­ló tan­könyv hi­á­nyá­ban egyre ne­he­zebb a hall­ga­tók szá­má­ra a vizs­gák­ra való fel­ké­szü­lés, éppen ezért rég­óta ér­le­lő­dött a szer­ző­ben a tan­könyv írá­sá­nak gon­do­la­ta, hogy a több mint egy év­ti­ze­des elő­adói gya­kor­la­ta alatt össze­ál­lí­tott elő­adás­anyag össze­fog­la­ló for­má­ban a hall­ga­tók ren­del­ke­zé­sé­re áll­has­son. Az elő­adá­sa­i­ba igye­ke­zett fo­lya­ma­to­san be­épí­te­ni ennek az igen gyor­san fej­lő­dő tu­do­mány­te­rü­let­nek a leg­újabb ered­mé­nye­it az el­múlt évek­ben meg­je­lent angol nyel­vű bio­ké­mia és mo­le­ku­lá­ris sejt­bio­ló­gia köny­vek alap­ján.

Sar­ka­di Livia a ké­mi­ai tu­do­má­nyok kan­di­dá­tu­sa, ha­bi­li­tált egye­te­mi do­cens a BME Ve­gyész­mér­nö­ki és Bio­mér­nö­ki Karán. Fő ok­ta­tá­si te­rü­le­tei a bio­ké­mia és az élel­mi­szer­ana­li­ti­ka. Ku­ta­tá­si té­má­i­nak kö­zép­pont­já­ban az ami­no­sa­vak és bi­o­gén ami­nok élel­mi­szer­mi­nő­sí­té­si és nö­vé­nyi fi­zio­ló­gi­ai sze­re­pé­nek ta­nul­má­nyo­zá­sa áll. Ku­ta­tá­si ered­mé­nye­i­ről eddig közel 200 pub­li­ká­ció je­lent meg hazai és nem­zet­kö­zi fo­lyó­ira­tok­ban és ki­ad­vá­nyok­ban, va­la­mint három ma­gyar nyel­vű tan­könyv és három angol nyel­vű szak­könyv társ­szer­ző­je. Tu­do­má­nyos köz­éle­ti te­vé­keny­sé­gé­nek főbb te­rü­le­tei: az MTA Élel­mi­szer­fe­hér­je-ké­mi­ai Mun­ka­bi­zott­sá­gá­nak el­nö­ke, az Eu­ró­pai Ké­mi­ai és Mo­le­ku­lá­ris Tu­do­má­nyok Szö­vet­sé­ge (Eu­CheMS) Élel­mi­szer­ké­mi­ai Di­ví­zi­ó­já­nak tit­ká­ra, eze­ken kívül szá­mos tu­do­má­nyos egye­sü­let és nem­zet­kö­zi fo­lyó­irat szer­kesz­tő bi­zott­sá­gá­nak va­la­mint nem­zet­kö­zi tu­do­má­nyos kon­fe­ren­cia­so­ro­za­tok tu­do­má­nyos szer­ve­ző bi­zott­sá­gá­nak tagja. Ok­ta­tá­si te­vé­keny­sé­gé­nek el­is­me­ré­sé­ül Szé­che­nyi Pro­fesszo­ri ösz­tön­díj­ban ré­sze­sült, kon­fe­ren­cia­szer­ve­ző mun­ká­ját a kö­zel­múlt­ban a Ma­gyar Ké­mi­kus Egye­sü­let Ní­vó­díj­jal ju­tal­maz­ta.

Ár
14,00 Eur
Megrendelés
Az Ön figyelmébe:
Történelmi atlasz
Történelmi atlasz Stiefel 1995 35 oldal Állapot: használatlan...
 
Dominó (jármű 2)
Dominó (jármű 2) Életkor: 3-99 éves korig Ajánlott: fiúknak és lányoknak Játékosok száma: 2-5 fő Anyaga: fa Méret: 24,5 x 8 x 4 cm Leírás A játék kiválóan alkalmas tárgyak, formák és képek felismerésére, a koncentráció és a logikus gondolkodás fejlesztésére. Segít a siker és kudarctűrő...
 
Hétszínvirág munkafüzet 3. osztály a Hétszínvirág olvasókönyvhöz
Hétszínvirág munkafüzet 3. osztály a Hétszínvirág 3. osztályos olvasókönyvhöz Burai Lászlóné, Faragó Attiláné Apáczai Kiadó Celldömölk 1997 85 oldal Állapot: használatlan...
 
Something’s Always Happening to Me
Janikovszky Éva Something’s Always Happening to Me Szerző: Janikovszky Éva Cím: Something’s Always Happening to Me Alcím: (Angol nyelvű kiadvány) Kiadó, évszám: Móra Ferenc Könyvkiadó, 2010 Sorozat: Janikovszky Éva művei...
 
A gondolkodás könyve
Bärnkopf Zsolt A gondolkodás könyve - Szerző: Bärnkopf Zsolt Cím: A gondolkodás könyve Kiadó, évszám: Flaccus Kiadó, 2001 Formátum: A/5, ragasztókötött Terjedelem: 159 oldal ISBN: 963 86035 6 2 Napjainkban az „értelem korát” éljük. Alapvető fontosságú tehát,...
 
Copyright © 2007 CS.L.