Kiemelt termékekKeresésElérhetőségBelépés / Regisztráció
Válasszon nyelvet:
  Szlovák   |  Magyar   |  Angol
Pénznem:
Bevásárlókocsi
kosárban 0 termék
Könyvek
Alsó tagozat
Antropológia
Biológia
CD-ROM
Emberismeret, etika
Ének-zene
Érettségi, felvételi
Európai Unió
Filmek
Filozófia
Fizika
Földrajz
Grafológia, írás- és rajzelemzés
Gyermek- és ifjúsági irodalom
Gyermek - és ifjúságvédelem
Gyógy- és fejlesztőpedagógia
Hangoskönyvek
Hely- és regionális történet
Idegennyelvű kiadványok
Informatika
Intézményvezetés
Ismeretterjesztő kiadványok felnőtteknek
Ismeretterjesztő kiadványok gyerekeknek
Játék, tánc, dráma
Jogi kiadványok
Kémia
Képzőművészet
Kézművesség
Kommunikáció, retorika
Könyvtár
Környezeti nevelés
Kötelező olvasmányok
Közgazdaságtan
Lexikonok
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Mesekönyvek
Művelődéstörténet
Művészet
Néprajz
Nyelvkönyvek
OKJ képzések tankönyvei
Oktatófilmek
Óvodapedagógia
Pályaválasztás, továbbtanulás
Pedagógia
Pszichológia
Rajz és vizuális kultúra
Romológia, romapedagógia
Szépirodalom
Színház
Szociális munka
Szociológia
Tankönyvek (Általános és középiskola)
Testnevelés és sport
Történelem, társadalomismeret
Útikönyvek, térképek
Vallás
Zene
Térképek, atlaszok
Szótárak
Ajándékkönyvek
Egyetemi tankönyvek
Matematika
Biológia
Filozófia
Fizika
Földrajztudomány, geológia
Informatika
Irodalomtörténet
Jogtudomány
Kémia
Közgazdaságtan
Nyelvkönyvek
Térképészet
Történelemtudomány
Pedagógia, gyógypedagógia
Pszichológia
Szociológia
Kommunikáció
Kultúrtörténet
Környezetfizika
Társadalomtudomány
Nyelvészet
Politológia
Művészettörténet
Szépirodalom
Antrolópia, néprajz
Film
Teológia, vallástörténet
Taneszközök
Antikvárium
Rólunk
Hírek
Hogyan vásároljunk
Elérhetőség
GDPR
Keresés
Részletes keresés
 
Összes termék  >  Könyvek  >  Egyetemi tankönyvek  >  Pedagógia, gyógypedagógia
Fodor László
Általános iskoladidaktikaSzerző: Fodor László
Cím: Általános iskoladidaktika
Kiadó, évszám: Scientia Kiadó, 2010
Közreműködők: Géczi János lektor
Formátum: B/5, ragasztókötött
Terjedelem: 422 oldal
ISBN: 978 973 1970 42 4

Ez a könyv az iskolai oktatás gyakorlatának kapcsán olyan tudományos didaktikai ismeretek egyetemi szintű elsajátítását óhajtja elősegíteni, amelyek a pedagógussá válás (majd pedig nyilván a pályagyakorlás) vonatkozásában minőségbiztosító erővel rendelkeznek. Olyan sajátságos ismeretanyag bemutatásáról van tehát szó, amely elsődlegesen és általánosan az intézményesen megszervezett oktatás, illetőleg az iskolai tanítási-tanulási folyamat köréhez tartozó (tantárgytól, iskolatípustól, beiskolázási szinttől, illetve a tanulók életkorától nem függő) történéseket, tevékenységeket, jelenségeket, helyzeteket és folyamatokat érinti. A könyv megírásakor alapvető célunk az volt, hogy az olvasó számára az iskola komplex didaktikai jelenségvilágának részletes bemutatását, gyakorlatra tekintő tudományos leírását és lehetséges értelmezéseit nyújtsuk. Szándékunk volt továbbá, hogy az áttekintett és feldolgozott szakmai ismeretek segítségével a hatékony gyakorlati oktatási munka vonatkozásában általános kritériumokat, globális elvi szempontokat és kulcsfontosságú támpontokat adjunk azoknak, akik a didaktikai pályát óhajtják felkarolni (vagy akik már gyakorolják azt). Könyvünk megírásának befejezésekor tudatában vagyunk annak, hogy az oktatási folyamatra vonatkozó iskoladidaktikai ismeretek szaktanárok általi birtoklása közvetlenül és szükségszerűen nem garantálja a tanítás sikerességét, azonban nem téveszthetjük szem elől, hogy a didaktikai tudás a hatékony oktatási gyakorlat nélkülözhetetlen elméleti hátterét, szükséges elvi fundamentumát, végső soron a megfelelő oktatásminőség fenntartását biztosítja.
Könyvünk 18 fejezetet, ugyanannyi nagy léptékű tematikus blokkot foglal magában, és mintegy 109 sajátságos iskoladidaktikai probléma síkján végez elemzéseket. Felvezeti és magyarázza az aktuális iskoladidaktikai paradigmákat, bemutatja és értelmezi a legfontosabb fogalmakat, a nagy hatású elgondolásokat és elméleteket, az iskolai oktatásra vonatkozó jelentősebb koncepciókat, a jól bevált tanítási metodológiákat és modelleket. Megítélésünk szerint mindezekre azért is szükség van, mert a romániai magyar iskolakultúra, azon belül pedig kiváltképpen az iskolákban kibontakozó didaktikai tevékenységek szinte folyamatosan igénylik (az elhivatott gyakorló pedagógusok pedig olykor mintegy követelik) a gyakorlatban közvetlenül felhasználható oktatáselméleti megfontolásokat, az újszerű megközelítési módozatokat. Merjük remélni, hogy a most közreadott kötetben található időszerű információs anyag, az iskolai oktatáselmélet alapkérdéseihez tartozó lényeges ismeretkészlet arra fogja ösztönözni a tanulási szándékú pedagógusjelölt vagy a már gyakorló (de a didaktikai problémák iránt még mindig érdeklődő) pedagógus olvasót, hogy az oktatás mérhetetlen komplexitását felismerve fáradhatatlanul bővítse didaktikai műveltségét, szakadatlanul keresse annak módját, ahogyan egyre eredményesebben járhat el a tanulók személyiségfejlesztését célzó napi didaktikai feladatok teljesítésében. A kötet összeállításakor arra törekedtünk, hogy a pedagógusi pálya gyakorlásának viszonylatában fontosnak, a mindennapi szaktanári tevékenységek eredményességének távlatában relevánsnak mutatkozó iskoladidaktikai ismeretanyagot a felnőtti tanulásra előkészített formában, az olvasást és nyilván a megértést elősegítő egyszerű stílusban, logikailag szervezetten és vázlatosan, a tudományos érdeklődést serkentő, a kritikus továbbgondolást ösztönző módozatban és nyíltrendszerszerűen adjuk közre. A bemutatott eszmék részint korábbi vagy kortárs kiváló didaktikai gondolkodók hiteles elképzeléseinek felvázolásában, részint a régebbi eszmék új alapokra történő helyezésében, újabb szempontok szerinti megközelítésben, illetve az aktuális társadalmi körülmények és az iskoladidaktikai kutatási eredmények függvényében történő újra- és továbbgondolásában, részint pedig újszerű megfontolások formájában jutnak kifejezésre. Mivel könyvünk csak általános kérdésekkel foglalkozik, azaz az iskoladidaktikának csupán az alapvető problematikáira, és azokon belül is kizárólag a legfontosabb, a tanítás és az iskolai, gyermeki tanulás kérdéseit érintő vetületekre tér ki, kikerülhetetlenül szükségesnek mutatkozik, hogy az olvasó az itt megismert információkat számos más, de legalább szakdidaktikai (tantárgypedagógiai), tantervelméleti, tanuláspedagógiai, oktatásszociológiai, oktatáspolitikai és értékeléselméleti ismeretekkel egészítse ki.


Előszó
1. Az általános iskoladidaktika mint alapvető pedagógiai tudományág
1.1. Az általános iskoladidaktika fogalma és tárgya
1.2. Az általános iskoladidaktika alapfogalmai
1.3. Az általános iskoladidaktika tudományközi kapcsolatai
1.4. Iskoladidaktika és metodika (tantárgy-pedagógia)
1.5. Az általános iskoladidaktika fő kérdései
1.6. A didaktikai kutatások eredményeinek válfajai
1.7. Az általános iskoladidaktika funkciói
1.8. A pedagógusok iskoladidaktikai műveltségének fontossága
1.9. Az általános iskoladidaktika fejlődésének aktuális jellege és irányai
2. Az oktatási folyamat
2.1. Az oktatás fogalma
2.2. Az oktatási folyamat meghatározása
2.3. Az oktatási folyamat három megközelítési módja
2.4. Az oktatási folyamat értelmezési modelljei
2.5. Az oktatási folyamat általános sajátosságai
2.6. Az oktatási folyamat aktuális kérdései
3. A tanítás pedagógiai vonatkozásai
3.1. A tanítás fogalma
3.2. Tanítási modellek
3.3. A tanítási-tanulási folyamat fogalma
3.4. A képzés, a művelés és a szoktatás (kondicionálás)
3.5. A tanítás, a fejlődés és a fejlesztés viszonya
4. A tanulás pszichológiai vonatkozásai
4.1. A tanulás (elsajátítás, asszimiláció) fogalma
4.2. Az iskolai tanulás
4.3. A tanulás eredményességét meghatározó tényezők rendszere
4.4. Az iskolai tanulás Carroll-féle modellje
4.5. Az iskolai tanulás Bloom-féle modellje
4.6. A tanulás mint konstrukció
4.7. Emlékezés és felejtés
4.8. Tanulási módszerek
4.9. Tanulási technikák
4.10. Tanulási stílusok
4.11. A tanulási képességek fejlesztése
5. A tanítási-tanulási folyamat pszichológiai elemei
5.1. A megismerés
5.2. A megértés
5.3. Az ismeret
5.4. A tudás fogalma
5.5. Az alaptudás
5.6. A tudásszint
5.7. A műveltség
5.8. Az általános műveltség
5.9. Szokások, jártasságok és készségek
5.10. A képesség fogalma
5.11. Az iskolai képességfejlesztés időszerűsége
5.12. Az intelligencia és a kreativitás mint alapvető képességek fejlesztésének jelentősége
5.13. Aktivitás, viselkedés, kommunikáció
6. A gyakorló pedagógus
6.1. A tanár-diák viszony tipikus attitűdformái
6.2. A pedagógus mint szociális hatalommal rendelkező személy
6.3. A pedagógus tantárgyspecifikus pedagógiai tudása
6.4. A pedagógus mint tanulásszervező
6.5. A pedagógus mint osztályfőnök
6.6. A pedagógus pedagógiai gondolkodása
6.7. A pedagógus és az oktatási tevékenység pszichológiai dimenziója
6.8. Ahatékony pedagógus
7. A gyermek és az oktatási folyamat
7.1. A gyermekstátus értelmezése
7.2. A gyermekszemlélet
7.3. A gyermek mint a nevelés tárgya és alanya
7.4. A gyermek megismerése, megértése
7.5. Az iskolaérettség és az iskolázásra való alkalmasság
7.6. A különleges bánásmódot igénylő gyermek
8. A speciális nevelési igényekkel rendelkező gyermek
8.1. Az átlagtól való eltérés pedagógiai megközelítése
8.2. A speciális nevelési igényekkel rendelkező gyermek
8.3. A speciális nevelési igényekkel rendelkező gyermekek fontosabb kategóriái
9. Tanítási-tanulási stratégiák az oktatási folyamatban
9.1. Az oktatási stratégiák fogalma
9.2. Az oktatási stratégiák kidolgozása
9.3. Az oktatási stratégiák osztályozása
9.4. Klasszikus oktatási stratégiák
9.5. Korszerű oktatási stratégiák
10. A didaktikai alapelvek rendszere
10.1. A didaktikai alapelvek fogalma és jelentősége
10.2. A rendszeresség, a fokozatosság és a folyamatosság alapelve
10.3. Az alapvető ismeretek, készségek, képességek, szokások és attitűdök tartós elsajátításának alapelve
10.4. Az iskola és az élet kapcsolatának alapelve
10.5. Az aktív elsajátítás alapelve
10.6. A tudatos elsajátítás alapelve
10.7. A visszacsatolás alapelve
10.8. Az elmélet és a gyakorlat összekapcsolásának (egységének) alapelve
10.9. A tanulási motiváció biztosításának alapelve
10.10. A differenciálás és az individualizálás alapelve
10.11. A szenzoriális és racionális, illetve a konkrét és az elvont elemek összeegyeztetésének és egységének alapelve
10.12. A változatosság alapelve
10.13. A tudományosság, a szakszerűség és az autentikusság alapelve
11. Az iskolai oktatás tartalma és alapvető szervezési kerete
11.1. Az oktatás tartalmára vonatkozó elméleti megfontolások fejlődése
11.2. Az oktatás tartalmi komponenseinek kiválasztása
11.3. Az oktatás tartalmát meghatározó tényezők
11.4. Az oktatási tartalmak terjedelme és pedagógiai szempontok szerinti feldolgozása
11.5. A rejtett tanterv
11.6. Az oktatás tartalmát befolyásoló tényezők napjainkban
11.7. A tananyagtartalmak megszervezésének elvei, normái és a korszerűsítés irányai
11.8. Az oktatás tartalmát hordozó curriculáris dokumentumok.
11.9. Az iskolai oktatás alapvető szervezési kerete
12. Iskolai oktatásszervezési formák
12.1. Az iskolai oktatás alapvető szervezési formái
12.2. Az oktatásszervezés néhány alternatív módozata
13. Az iskolai oktatás módszerei
13.1. Az oktatás módszerei
13.2. Az oktatási módszerek osztályozásának lehetőségei
13.3. Az oktatási módszerek funkciói
13.4. Leggyakrabban alkalmazott oktatási módszerek
13.5. Az oktatási módszerek kiválasztása
14. Az oktatási eszközök
14.1. Az oktatási eszközök fogalma
14.2. Az oktatási eszközök pedagógiai jelentősége
14.3. Az oktatási eszközök történelmi fejlődése
14.4. Az oktatási eszközök osztályozása
14.5. Az oktatási eszközök jellemzői
14.6. Az oktatási eszközök kiválasztásának fő szempontjai
14.7. Az oktatási eszközök alkalmazásának feltételei
14.8. Az oktatási eszközök alkalmazásának négy szakasza
14.9. Az oktatási eszközök funkciói
14.10. Néhány alapvető oktatási eszköz
15. A didaktikai tevékenységek tervezése
15.1. A didaktikai tervezés fogalma
15.2. A didaktikai tevékenységek tervezésének szintjei
15.3. Az iskolaszintű tervezetek típusai
15.4. A didaktikai tervezés fő kérdései
15.5. A didaktikai tevékenységek tervezésének általános szakaszai
15.6. Tervezetmodellek
16. Az emberi kommunikáció iskola-didaktikai vonatkozásai
16.1. Az emberi kommunikáció fogalma
16.2. Az emberi kommunikáció formái
16.3. Az emberi kommunikáció alapvető jellemzői
16.4. Az emberi kommunikáció funkciói
16.5. A pedagógiai kommunikáció fogalma
16.6. A pedagógiai kommunikáció célja
16.7. A pedagógiai kommunikáció jellemzői
16.8. A pedagógiai kommunikáció felosztása
16.9. A didaktikai kommunikáció fogalma
16.10. A didaktikai kommunikáció alapvető formái
16.11. A didaktikai kommunikáció jellemzői
16.12. A pedagógus kommunikációs kompetenciája
16.13. A pedagógus élőbeszéde
16.14. A didaktikai kommunikáció sikeres lezajlásának gátjai
17. A didaktikai értékelés alapkérdései
17.1. A didaktikai értékelés fogalma és jelentősége
17.2. A didaktikai értékelés kulcsfogalmai
17.3. A didaktikai értékelés funkciói
18. Az iskolai oktatás időszerű didaktikai kritériumai
18.1. Az oktatási minőségbiztosítás szükségessége
Ár
23,00 Eur
Megrendelés
Az Ön figyelmébe:
A szorongástól az önbecsülésig
Pál Ferenc A szorongástól az önbecsülésig Szerző: Pál Ferenc Cím: A szorongástól az önbecsülésig Kiadó, évszám: Kulcslyuk Kiadó, 2012 Formátum: A/5, ragasztókötött Terjedelem: 477 oldal ISBN: 978 963 89419 9 2 A szorongásaink, aggodalmaink, nehézségeink...
 
Óriási fémes léggömb, 50 db, d-80cm
Óriási fémes léggömb, 50 db, d-80cm Tip. 10.220 Állapot: új 50 darab óriás, fémes lufi, színben kevert, 80 cm átmérőjű. Fémes lufi Már a megnevezés is elárulja, hogy speciális színekről van szó, amelyek fémes és szemcsés hatást keltenek. Ezt a hatást még fokozzák a réz, ezüst és az arany színek....
 
Fizika - A generátor elve
Fizika - A generátor elve Lemosható műbőrre nyomva, lécezett, zsinórozott kivitelben. Mérete: 84 x 114 cm (Cikkszám: SD-1502) ...
 
Natúrdíszek karácsonyra
Radics Mária Natúrdíszek karácsonyra Szerző: Radics Mária Cím: Natúrdíszek karácsonyra Kiadó, évszám: Cser Kiadó, 2010 Sorozat: Színes ötletek - Fortélyok Közreműködők: Gulázsi Aurélia sorozatszerkesztő Formátum: B/5,...
 
Sound Box 9995
Sound Box 9990 A készülék 100 W-os teljesítménnyel jól használható nagy osztályokban, sportcsarnokokban vagy szabadban szervezett rendezvényeken. A berendezésbe regulátor van építve külön a magas és a mély tónusokra és a visszaverődő tónusokra. A vezeték...
 
Copyright © 2007 CS.L.