Keresés

Search
Generic filters
Exact matches only

GDPR

A honlap (mint adatkezelő) tájékoztatási kötelezettsége

A honlap (a továbbiakban „Adatkezelő”) kötelezettsége, hogy az Európa Parlament és Tanács 2016/679-es törvényének 13. cikkelye értelmében tájékoztassa az ügyfeleket a természetes személyek személyes adatainak védelméről és az adatok szabad áramlásáról, összhangban a Szlovák Parlament 18/2018-as adatvédelmi törvényének 19. paragrafusával.

A honlap adatai:

Megnevezés: TAN-Könyvesbolt
Cím: Baštová 38, 94501 Komárno, Szlovákia

A továbbiakban „Adatkezelő”.
Az érintett személyek a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos észrevételeikkel és kérvényeikkel az ITAK s.r.o.- hoz (mint „Adatvédelmi tisztviselő”), szóban vagy írásban. itaksro@gmail.com e-mail címen.

A továbbiakban mint „Adatvédelmi tisztviselő”.

1. Az Adatkezelő a következő célból dolgoz fel adatokat:

IR Megrendelők, érdeklődők
IR Könyvtár
IR Weboldalak

2. Az adatkezelés idejének terjedelme a meghatározott célok érdekében

6 hónap
10 év
10 év

 • Az érintett személynek hozzáférési joga van a saját adataihoz. Az adatkezelő igazolást állít ki az érintett személy kérvénye alapján arról, hogy dolgoz-e fel olyan személyes adatokat, amelyek az érintett személyre vonatkoznak. Amennyiben az adatkezelő dolgoz fel az érintett személyre vonatkozó adatokat, kérvény alapján másolatot készít az érintett személy adatairól.
 • Az első másolat kiállítása ingyenes. Bármilyen további másolatért, amelyet a személy kérvényez, az adatkezelő az adminisztrációs költségnek megfelelő illetéket számláz, amely a másolat kiállításával keletkezik. Amennyiben a személy elektronikus formában kéri az igazolást, az a szokványos elektronikus formában, e-mailben lesz teljesítve, ha azt nem más módon kívánja megkapni.
 • Az érintett személynek joga van a személyes adatai kijavítására, ha az adatkezelő nem megfelelő adatokat tart róla nyilván. Valamint az érintett személynek joga van kiegészíteni a nem teljes adatait. Az adatkezelő köteles halogatás nélkül végrehajtani a javítást, esetleg a kiegészítést, mihelyt az érintett személy kérvényezi azt.
 • Az érintett személynek joga van a személyes adatok törlésére, amelyek rá vonatkoznak, azzal a feltétellel, ha:
 1. a személyes adataira már nincs szükség arra a célra, amelyre eredetileg kérték vagy más módon feldolgozták,
 2. az érintett személy visszavonja a beleegyezését, amely alapján a feldolgozás történt,
 3. az érintett személynek ellenvetése van az adatai feldolgozásával szemben,
  a személyes adatait jogtalanul dolgozták fel,
 4. a törlés teljesítésének oka törvényből, különleges előírásból vagy nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség, amely irányában a Szlovák Köztársaság el van kötelezve, vagy
 5. a 16 évtől fiatalabb személy személyes adatait valamilyen információs szolgáltató társaság kínálatával összefüggésben szerezték be.
 • Az érintett személynek nem keletkezik joga a személyes adatainak törlésére, amennyiben a feldolgozásuk szükséges:
 1. a szabad véleménynyilvánítás és informálódás érvényesítéséhez,
 2. a törvény szerinti kötelességek, a különleges előírások vagy nemzetközi szerződések teljesítéséhez, amelyek a Szlovák Köztársaságot kötelezik, valamint olyan közérdekű feladatok megvalósítása vagy végrehajtása miatt, amelyek az adatkezelő közigazgatási szervre vannak bízva.
 3. a közegészségügyet érintő közérdekű okokból,
 4. a közérdekű tudományos, történelmi kutatások vagy statisztikák archiválása érdekében, ha valószínűsíthető, hogy a kitörléshez való jog nehezíteni fogja az ilyen jellegű feldolgozási célok elérését, illetve
 • az önazonosítás, érvényesítés vagy jogi igények védelme miatt. Az adatkezelő elvégzi az érintett személy adatainak törlését a kérvény alapján, felesleges halogatás nélkül, miután kiértékelte, hogy az érintett személy kérvénye indokolt.
 • Az érintett személynek jogában áll korlátozni a személyes adatok feldolgozását, ha:
 1. észrevétellel kifogásolja a személyes adatok helyességét, mialatt az adatkezelőnek módjában áll az adatok helyességét leellenőriznie,
 2. a feldolgozás törvényellenes és az érintett személy törlés helyett kéri korlátozni a személyes adatainak felhasználását,
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra feldolgozás céljából, de az érintett személynek szükséges önigazoláshoz, érvényesítéshez vagy jogi igények megvédéséhez,
 4. az érintett személynek ellenvetése volt az adatkezelő jogos adatfeldolgozási igényeivel szemben, annak bizonyításáig, hogy az adatkezelő jogos igénye meghaladja az érintett személy esetében indokolt okokat.
 • Amennyiben az érintett személy kéri a személyes adatai feldolgozásának korlátozását, az adatkezelő nem fog az érintett személy adataival semmilyen feldolgozási tevékenységet végezni, a tároláson kívül, az érintett személy engedélye nélkül.
 • Az adatkezelő tájékoztatja az érintett személyt, mihelyt az adatkezelés korlátozása meg lesz szüntetve.
 • Az érintett személynek jogában áll az adatait áthelyezni, ami a személyes adatok megszerzését jelenti, amelyeket az adatkezelőnek nyújtott, miközben joga van ezeket más adatkezelőnek átvinni a megszokott és géppel írott formában, azzal a feltétellel, hogy ezeket a személyes adatokat az érintett személy engedélyével vagy szerződés alapján lettek felvéve, és a feldolgozásuk automatizált eszközökkel történik.
 • Az érintett személynek bármikor jogában áll elutasítania a személyi adatai feldolgozását a konkrét helyzetének megfelelő okokból kifolyólag. Az érintett személy elutasíthatja adatai feldolgozását:
 1. ha az adatkezelő jogából fakad közérdekre, közigazgatási hatósági érdekre vagy magánérdekre hivatkozni adatfeldolgozás esetén,
 2. a személyes adatok közvetlen marketing tevékenység céljából végzett feldolgozása miatt,
 3. tudományos vagy történelmi kutatás ill. statisztikai célból végzett feldolgozás számára.
 • Amennyiben az érintett személy elutasítja a személyes adatainak feldolgozását közvetlen marketing célokra, az adatkezelő nem dolgozhatja fel tovább az ő személyes adatait.
 • A kézbesített ellenvetés alapján az adatkezelő ésszerű határidőn belül döntést hoz. Az adatkezelő nem dolgozhatja fel a személyes adatokat, ha nem mutat fel jogos érdeket a személyes adatok feldolgozására, amely meghaladja az érintet személy jogait vagy érdekeit, ill. az okokat az igény teljesítésére.
 • Az érintett személy bármikor visszavonhatja a beleegyezését a személyes adatai feldolgozására, amennyiben a személyes adatainak feldolgozása azon a jogi alapon nyugszik.
 • Az érintett személy a beleegyezésének visszavonását az adatvédelmi tisztviselővel való kapcsolatfelvétel útján kérvényezi bármilyen választott módon.
 • A személyes adatok feldolgozásának törvényessége azonban a visszavonás jóváhagyása következtében nincs befolyásolva.
 • Az érintett személynek jogában áll eljárást kezdeményeznie a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalában, amennyiben feltételezhető, hogy a személyes adatok védelme területén a jogai sérültek.

Ochrana osobných údajov

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie  a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Eurdch údajov, ktoré sa ho týkajú.

Týmto by sme Vás radi informovali o: 1. Spracúvaní osobných údajov 2. Zásadách používania cookies.

Zároveň vás chceme informovať, že dňa 19.12.2017 podpísal prezident SR, pán Andrej Kiska, Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je účinný od 25.05.2018, ktorým sa 25.05.2018 zruší aktuálny zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vzhľadom na vyššie uvedené pristúpil prevádzkovateľ nielen k vypracovaniu dokumentácie v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov, ale aj s ohľadom  na povahu, rozsah, a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby, prevádzkovateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s predmetným zákonom. Uvedené opatrenia bude prevádzkovateľ podľa potreby aktualizovať.

Spoločnosť (firma,organizácia)……..Kníhkupectvo TAN…….

zároveň informuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sa riadi zásadami:

Zásada zákonnosti

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Zásada obmedzenia účelu

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.

Zásada minimalizácie osobných údajov

Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Zásada správnosti

Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej  osoby najneskôr dovtedy , kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu,8) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej  osoby podľa  § 78 ods. 8.

Zásada integrity a dôvernosti

Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti

Prevádzkovateľ je zodpovedný za nedodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad

so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

Spoločnosť (firma,organizácia) …….Kníhkupectvo TAN zároveň informuje, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25.05.2018:

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby,

alebo inej fyzickej osoby,

e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo

f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 písm. c) a e) musí byť ustanovený v tomto zákone, osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná; osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytnú.

Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, nie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, prevádzkovateľ na zistenie toho, či je spracúvanie osobných údajov na iný účel zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané okrem iného musí zohľadniť

a) akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov,
b) okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
c) povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa § 16 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17,
d) možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a
e) existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu

Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov

a) Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
b) Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme.c) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila
d) Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa najmä zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.

Spoločnosť (firma,organizácia)…….Kníhkupectvo TAN…… určila zodpovednú osobu: ITAK s.r.o. kontakt: itaksro@gmail.com ako i prijala vhodné technické, organizačné a personálne opatrenia.

Zásady používania súborov Cookies

Používanie cookies Táto webová stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.

Čo sú cookies? Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies? Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našich stránkach  nájdete dočasné i trvalé súbory cookie. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie. Tým, že používame súbory cookies, nedochádza k porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje, ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám.

Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď., čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií, a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor  relácie, ktorý nám  umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri ďalšej návšteve webovej stránky.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies: • Nevyhnutné súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie našej webovej stránky. Tieto súbory cookie umožňujú navigáciu na stránke a používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam stránky. Bez týchto súborov cookie by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať. • Súbory cookie výkonu zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú našu stránku. Z týchto súborov cookie sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať výkonnosť našej stránky. • Súbory cookie funkčnosti vylepšujú fungovanie stránky. Tieto súbory cookie si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Tieto súbory cookie sa môžu používať na poskytovanie požadovaných služieb, ako sú sledovanie videa, komentovanie blogu alebo interakcia so službami tretích strán, ako sú funkcie sociálnych médií. Vďaka zapamätaniu si vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Zmena nastavení Zmenou nastavení vo vašom webovom prehliadači môžete stanoviť, že vám bude ponúknutá možnosť, že vás prehliadač upozorní na to, kedy budú cookies uložené na váš počítač. Zmenou nastavenia môžete tak isto určiť, že váš prehliadač nebude prijímať cookies z tejto webovej stránky. Avšak, ak váš prehliadač nebude prijímať cookies s tejto webovej stránky, nemusí mať prístup, alebo nebude môcť využívať všetky funkcie webovej stránky. Ohľadom používania cookies, nás môžete kontaktovať elektronicky na našej emailovej adrese uvedenej na tejto webovej stránke.

Ako kontrolovať súbory cookie? Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na tejto adrese : https://www.aboutcookies.org/

Betöltés...
termékek összehasonlitása