Keresés

Search
Generic filters
Exact matches only
Hot

A matematika tanítása az alsó tagozaton

Elérhetőség: 5-7 munkanap

15.50

A tankönyv a tanító szakos hallgatók matematika-tantárgypedagógia c. tantárgyához készült, az általános iskola 1–4. évfolyamának matematika-tananyagát és az ehhez kapcsolódó alapvető módszertani ismereteket tartalmazza tömör, tanulható és számon kérhető formában. A szerzők szerint a matematika-tantárgypedagógia hídszerepet tölt be a tanító szakos hallgatók képzésében. Az elméleti matematikai ismeretek és az alsó tagozaton tanítandó ismeretek közötti összefüggéseket vizsgálják.

db
Kategóriák: , , Szerző: Kiadó: Műfaj:
Kiadói Cikkszám: NT-41300
Formátum / Oldalszám: Formátum: B/5, ragasztókötött Terjedelem: 355 oldal ISBN: 978 963 19 7353 2
Kiadási év: 2013

A szerzők a tananyagot két fő kérdés (Mit? Hogyan?) köré csoportosítva tárgyalják. A Mit tanítsunk? kérdésre a pontos választ a mindenkori nemzeti alaptanterv és a hozzá kapcsolódó akkreditált kerettantervek adják meg. Napjaink matematika-tananyaga hosszú tanítástörténeti folyamat eredményeként alakult ki, s jelenleg is változik, módosul. A tankönyv a klasszikusnak számító felosztást követi, így a tananyagot a szerzők 5 nagy témakörbe sorolva tárgyalják: 1. Számtan, algebra. 2. Halmazok, logika. 3. Geometria, mérések. 4. Kombinatorika, valószínűség, statisztika. 5. Relációk, függvények, sorozatok.
A Hogyan tanítsunk? kérdésre a szerzők nem adnak és természetesen nem is adhatnak minden szempontból kimerítő választ. Bemutatják az alapvető módszertani összefüggéseket, kapcsolódási pontokat, ismertetik egy-egy témakörön belül a tanítási fokozatokat, foglalkoznak a matematikai munkaeszközök alkalmazásával, példák elemzésén keresztül rávilágítanak a tipikus tanulói, tanítói hibákra.
A tankönyv elsődlegesen a tanító szakos hallgatóknak szól, nem célja, hogy részletesen ismertesse azt a szóhasználatot, amit egy-egy tanítási órán a tanítónak használnia kell. Erre vonatkozó ismereteket az egyes tankönyvcsaládokhoz készült tanítói kézikönyvekből, kiadott óravázlatokból, óravázlatrészletekből szerezhet az érdeklődő olvasó.

Bevezetés
1. Számtan, algebra
1.1. A természetes számfogalom alakítása (Herendiné Kónya Eszter)
1.1.1. Több, kevesebb, ugyanannyi
1.1.2. A természetes szám mint darabszám
1.1.3. A számok jelölése és a számírás
1.1.4. Sorszám, jelzőszám, mérőszám
1.1.5. A helyi értékes rendszer és a számrendszeres írásmód
1.1.6. A számegyenes
1.1.7. Számszomszédok és kerekített értékek
1.2. A természetes számokkal végezhető műveletek bevezetése (Bontovics Ignác)
1.2.1. Az összeadás értelmezése
1.2.2. A kivonás értelmezése
1.2.3. A szorzás értelmezése
1.2.4. Az osztás értelmezése
1.3. Számolási eljárások (Bontovics Ignác)
1.3.1. Szóbeli összeadás
1.3.2. Szóbeli kivonás
1.3.3. A szóbeli szorzás
1.3.4. A szóbeli osztás
1.3.5. Írásbeli műveletek tanítása
1.3.6. Írásbeli összeadás
1.3.7. Írásbeli kivonás
1.3.8. Írásbeli szorzás egyjegyű és kétjegyű szorzóval
1.3.9. Írásbeli osztás egyjegyű és kétjegyű osztóval
1.4. A műveletek kapcsolata, műveleti tulajdonságok (Bontovics Ignác)
1.4.1. Az összeadás és a kivonás tulajdonságai
1.4.2. A szorzás és az osztás tulajdonságai
1.4.3. Műveletek sorrendje
1.4.4. Műveletek kapcsolata
1.5. A természetes számok egyszerűbb számelméleti tulajdonságai (Herendiné Kónya Eszter)
1.5.1. Paritás
1.5.2. Osztók, többszörösök, maradékok
1.5.3. Elemi oszthatósági szabályok
1.6. A természetes számfogalom bővítése: az egész számfogalom alakítása (Török Tamás)
1.6.1. A negatív számok bevezetése
1.6.2. Egész számok rendezése
1.6.3. Az összeadás és a kivonás előkészítése az egész számkörben
1.7. A természetes szám fogalmának bővítése: a racionális szám fogalmának alakítása (Török Tamás)
1.7.1. Törtrészek és törtszámok egymáshoz rendelése
1.7.2. Törtek összehasonlítása, rendezése
1.7.3. Mennyiségek és számok törtrészeinek meghatározása művelettel
1.7.4. Következtetés törtrészről egészre
2. Halmazok, logika
2.1. A halmazok és a logika szerepe az iskolai matematikai tevékenységben (Köves Gabriella)
2.1.1. A logikai ismeretek tanítása, állítások vizsgálata
2.1.2. A halmaz fogalma, jelölése, szemléltetése
2.1.3. Válogatások egy szempont szerint
2.1.4. Válogatások több szempont szerint
2.1.5. A válogatásokhoz kapcsolódó feladatok típusai
2.2. Nyitott mondatok (Török Tamás)
2.2.1. A nyitott mondat fogalmi kialakítása
2.2.2. Egy ismeretlent tartalmazó nyitott mondatok és megoldási módszereik
2.2.3. Két ismeretlent tartalmazó nyitott mondat megoldása táblázattal
2.3. Szöveges feladatok és tanításuk (Török Tamás)
2.3.1. A szöveges feladat fogalma és szerepe a tanításban
2.3.2. Szöveges feladatok rendszerezése
2.3.3. A szöveges feladatok órai feldolgozásának általános lépései
3. Geometria, mérések
3.1. Testek (Szilágyiné Szinger Ibolya)
3.1.1. A testfogalom kialakítása
3.1.2. A síklapú test fogalmának kialakítása. Testhálók
3.1.3. Testek tulajdonságai, jellemzése. Nézeti képek
3.1.4. Speciális testek. A kocka és a téglatest
3.2. Síkidomok (Szilágyiné Szinger Ibolya)
3.2.1. A síkidom fogalmának kialakítása
3.2.2. A sokszög fogalmának kialakítása
3.2.3. Síkidomok, sokszögek tulajdonságai, jellemzése
3.2.4. Speciális sokszögek. A négyzet és a téglalap
3.3. Geometriai transzformációk (Szilágyiné Szinger Ibolya)
3.3.1. Egybevágósági transzformációk
3.3.2. Hasonlósági és affin transzformációk
3.4. Tájékozódás térben, síkban, vonalon (Herendiné Kónya Eszter)
3.4.1. Térbeli viszonyszavak
3.4.2. Tájékozódás a síkban
3.4.3. Tájékozódás vonalon
3.5. A méréstanítás általános szempontjai (Herendiné Kónya Eszter)
3.5.1. Mértékegység nélküli összehasonlítások, összemérések
3.5.2. A mérés fogalma, mérési tapasztalatok
3.5.3. A becslés szerepe
3.5.4. Alkalmi és szabványmértékegységek
3.6. A hosszúság, tömeg, űrtartalom és idő mérése (Herendiné Kónya Eszter)
3.6.1. Hosszúságmérés
3.6.2. Tömegmérés
3.6.3. Űrtartalommérés
3.6.4. Időmérés
3.6.5. Mértékegységek átváltása
3.7. Geometriai alakzatok mérhető tulajdonságai (Herendiné Kónya Eszter)
3.7.1. A kerület
3.7.2. A terület
3.7.3. A felszín
3.7.4. A térfogat
3.7.5. A szög
4. Kombinatorika, statisztika, valószínűség
4.1. Kombinatorika (Pintér Klára)
4.1.1. Az esetek megkülönböztetése
4.1.2. Az összes eset felsorolása ötletszerűen
4.1.3. Rendszeres felsorolás
4.1.4. Formális módszerek alkalmazásának előkészítése
4.1.5. Példák különböző kombinatorikai struktúrákra
4.1.6. Gráfok
4.2. A statisztika tanítása (Szitányi Judit)
4.2.1. Adatok gyűjtése, rendezése. Diagramkészítés
4.2.2. Az átlag kiszámítása
4.3. A valószínűségi szemlélet alapozása (Szitányi Judit)
4.3.1. Biztos és lehetetlen
5. Relációk, függvények, sorozatok
5.1. Relációk tanítása (Petz Tiborné)
5.1.1. Egyszerű konkrét kapcsolatok megismerése, kifejezése – tevékenységgel, rajzzal, szóban, összetartozó elemek felsorolásával
5.1.2. Szavakkal vagy formulával adott relációk kifejezése a megfelelő elemek összekapcsolásával
5.1.3. Elempárokkal adott relációk felismerése, a felismert általános összefüggés kifejezése
5.2. Függvények tanítása (Petz Tiborné)
5.2.1. Egyszerű konkrét függvénykapcsolatok kifejezése tevékenységgel, rajzzal, szóban, összetartozó elemek felsorolásával
5.2.2. Szavakkal vagy formulával adott függvénykapcsolat (hozzárendelési szabály) kifejezése a megfelelő elemek összekapcsolásával
5.2.3. Elempárokkal megadott függvénykapcsolat felismerése, a felismert hozzárendelési szabály kifejezése
5.2.4. Függvényre vezető szöveges feladatok
5.3. Sorozatok tanítása (Petz Tiborné)
5.3.1. Sorozatok osztályozása
5.3.2. Sorozatok tulajdonságai
5.3.3. Összefüggés keresése sorozat tagjai között
Irodalom

Hasonló kínálatunk

hasonlítsa össze a kategórián belül található másik kínálatunkal

Fenti termék: A matematika tanítása az alsó tagozaton
Alcím-
szemelvényA tankönyv a tanító szakos hallgatók matematika-tantárgypedagógia c. tantárgyához készült, az általános iskola 1–4. évfolyamának matematika-tananyagát és az ehhez kapcsolódó alapvető módszertani ismereteket tartalmazza tömör, tanulható és számon kérhető formában. A szerzők szerint a matematika-tantárgypedagógia hídszerepet tölt be a tanító szakos hallgatók képzésében. Az elméleti matematikai ismeretek és az alsó tagozaton tanítandó ismeretek közötti összefüggéseket vizsgálják.
Kiadási év2013
Matematika 5-6.
Alcímfeladatgyűjtemény
szemelvény• tehetséggondozásra alkalmas • segíti a felkészülést a 6 osztályos gimnáziumba készülőknek
Műfaj, típus
Kiadási év2014
Matematika 5-6.
Alcímkompetenciafejlesztő eszköztár
szemelvényA Matematika 3-5. eszköztár olyan modellek előállítását teszi lehetővé, amelyek elkészítésével és felhasználásával matematikai alapismereteket szerezhetnek a tanulók.
Műfaj, típus-
Kiadási év2009
Matematika 8. tankönyv
Alcímbővített változat
szemelvényAz eddigi 8.-os könyvekhez képest újak a beillesztett, felvételire felkészítő alfejezetek. A tankönyv végére utolsó fejezetként, a 6.-oshoz hasonlóan Képességpróbák kerültek, melyek jó alapul szolgálhatnak a helyi és központi kompetenciamérések előkészítéséhez is.
Műfaj, típus-
Kiadási év2013
Betöltés...
termékek összehasonlitása